دوره های زنده جدید

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

هوش کلامی و هنر گفتگوی موثر

هوش کلامی و هنر گفتگوی موثر

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها


دوره های زنده اتمام یافته

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

هوش کلامی و هنر گفتگوی موثر

هوش کلامی و هنر گفتگوی موثر

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

دوره دوساله خبرگی D پارت ۱

جلسه تست کاربران

جلسه تست کاربران

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

وبینار آموزشی

وبینار آموزشی

انجمن صنایع آبکاری ایران

انجمن صنایع آبکاری ایران

دوره دوساله خبرگی C پارت ۲

دوره دوساله خبرگی C پارت ۲

دوره دوساله خبرگی C پارت 1

دوره دوساله خبرگی C پارت 1

کتیبه بیستون

کتیبه بیستون

رویداد بزرگ پردیس سلامت

رویداد بزرگ پردیس سلامت

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

دوره دوساله خبرگی D پارت 2

دوره دوساله خبرگی D پارت 1

دوره دوساله خبرگی D پارت 1