دوره های زنده جدید

سطح A3 خانم شریفی

سطح A3 خانم شریفی

سطح A2 فرد خانم ساقی

سطح A2 فرد خانم ساقی

سطح A2 فرد خانم نژاد حسینی

سطح A2 فرد خانم نژاد حسینی

سطح A5 خانم شریفی

سطح A5 خانم شریفی

سطح A5 خانم بیدادیان

سطح A5 خانم بیدادیان

سطح A1 خانم رضاخو

سطح A1 خانم رضاخو

سطح A1 خانم شریفی

سطح A1 خانم شریفی

سطح A4 خانم ساقی

سطح A4 خانم ساقی


دوره های زنده اتمام یافته

سطح A4 خانم ساقی

سطح A4 خانم ساقی

سطح A5 خانم بیدادیان

سطح A5 خانم بیدادیان

سطح A1 خانم رضاخو

سطح A1 خانم رضاخو

سطح A1 خانم شریفی

سطح A1 خانم شریفی

سطح A5 خانم شریفی

سطح A5 خانم شریفی

سطح A2 فرد خانم ساقی

سطح A2 فرد خانم ساقی

سطح A2 فرد خانم نژاد حسینی

سطح A2 فرد خانم نژاد حسینی

سطح A3 خانم شریفی

سطح A3 خانم شریفی

جلسه شماره 4 - CRM Final - Scheduler - Accounting

جلسه شماره 4 - CRM Final - Scheduler - Accounting

دوره دوساله خبرگی E پارت 2

دوره دوساله خبرگی E پارت 2

دوره دوساله خبرگی E پارت 1

دوره دوساله خبرگی E پارت 1

سطح B2 خانم نژاد حسینی

سطح B2 خانم نژاد حسینی

وبينار تمركز

وبينار تمركز

test1

test1

سطح A1 خانم بیدادیان

سطح A1 خانم بیدادیان

سطح A2 خانم شهامت خواه

سطح A2 خانم شهامت خواه

سطح B1 خانم نژاد حسینی

سطح B1 خانم نژاد حسینی