دوره های زنده جدید

پایه سوم امید

پایه سوم امید

دهم انسانی زنگ اول

دهم انسانی زنگ اول

دهم تجربی زنگ اول

دهم تجربی زنگ اول

دهم ریاضی(۱) زنگ‌ اول

دهم ریاضی(۱) زنگ‌ اول

دهم ریاضی(۲) زنگ اول

دهم ریاضی(۲) زنگ اول

یازدهم انسانی زنگ اول

یازدهم انسانی زنگ اول

دوازدهم انسانی زنگ اول

دوازدهم انسانی زنگ اول

دوازدهم تجربی زنگ اول

دوازدهم تجربی زنگ اول

یازدهم ریاضی زنگ اول

یازدهم ریاضی زنگ اول

یازدهم تجربی زنگ اول

یازدهم تجربی زنگ اول

دوازدهم ریاضی‌ (2) زنگ اول

دوازدهم ریاضی‌ (2) زنگ اول

دوازدهم ریاضی (1) زنگ اول

دوازدهم ریاضی (1) زنگ اول

گروه کتابخوانی

گروه کتابخوانی

دوره دوساله خبرگی C پارت ۱

دوره دوساله خبرگی C پارت ۱

پایه اول دبستان

پایه اول دبستان

پایه دوم دبستان

پایه دوم دبستان

پایه سوم دبستان

پایه سوم دبستان

پایه پنجم دبستان

پایه پنجم دبستان


دوره های زنده اتمام یافته

دوره آموزش زبان چینی

دوره آموزش زبان چینی

داروشناسی

داروشناسی

آشنایی با تاریخ ساسانیان

آشنایی با تاریخ ساسانیان

دوره تمرینات گروهی NLP

دوره تمرینات گروهی NLP

پایه چهارم دبستان

پایه چهارم دبستان

یازدهم انسانی زنگ چهارم

یازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم انسانی زنگ چهارم

دوازدهم تجربی زنگ چهارم

دوازدهم تجربی زنگ چهارم

یازدهم ریاضی زنگ چهارم

یازدهم ریاضی زنگ چهارم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ چهارم

دوازدهم ریاضی (2) زنگ چهارم

دهم انسانی زنگ چهارم

دهم انسانی زنگ چهارم

دهم تجربی زنگ چهارم

دهم تجربی زنگ چهارم

دهم ریاضی (۱) زنگ سوم

دهم ریاضی (۱) زنگ سوم

دهم تجربی زنگ سوم

دهم تجربی زنگ سوم

دهم ریاضی(۲) زنگ سوم

دهم ریاضی(۲) زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم

یازدهم انسانی زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم

دوازدهم ریاضی(1) زنگ سوم