دوره های جدید

هنر دوران روشنگری تقابل خرد و تخیل

هنر دوران روشنگری تقابل خرد و تخیل

دوره بازیگری

دوره بازیگری

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

آشنایی با پیش از تاریخ تا مادها

آشنایی با پیش از تاریخ تا مادها

نحوه زمان بندی جلسات هفتگی

نحوه زمان بندی جلسات هفتگی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

بازاریابی چند سطحی MLM

بازاریابی چند سطحی MLM

اصول مدیریت آفات گیاهی

اصول مدیریت آفات گیاهی

طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

دوره آموزشی زبان چینی

دوره آموزشی زبان چینی


دوره های اتمام یافته

دوره آموزشی زبان چینی

دوره آموزشی زبان چینی

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

طراحی مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

اصول مدیریت آفات گیاهی

اصول مدیریت آفات گیاهی

بازاریابی چند سطحی MLM

بازاریابی چند سطحی MLM

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

نحوه زمان بندی جلسات هفتگی

نحوه زمان بندی جلسات هفتگی

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

آشنایی با پیش از تاریخ تا مادها

آشنایی با پیش از تاریخ تا مادها

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

دوره بازیگری

دوره بازیگری

هنر دوران روشنگری تقابل خرد و تخیل

هنر دوران روشنگری تقابل خرد و تخیل

Interested in  learning Chinese

Interested in learning Chinese

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

آشنایی با تکنیک های حل مسئله

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

آشنایی با شخصیت ها و داستان های شاهنامه

کارگاه آنلاین شهرباغ های صفوی

کارگاه آنلاین شهرباغ های صفوی

نحوه انتخاب موضوع برای جلسات ادواری

نحوه انتخاب موضوع برای جلسات ادواری

کار آموزی

کار آموزی