گروه متخصصین

لیست دوره ها

کلاس  1 و 2 ساعت ده 22 خرداد

کلاس 1 و 2 ساعت ده 22 خرداد

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

آموزش کاربردی پلتفرم کانکتیم

جلسه تست

جلسه تست

بررسی چالش های سالن های زیبایی

بررسی چالش های سالن های زیبایی

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

آناتومی و فیزیولوزی پوست و مو 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

مدیریت منابع انسانی 1 و2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ 1 و 2

فن بیان

فن بیان

زبان تخصصی 2

زبان تخصصی 2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

مدیریت بازاریابی 1 و 2

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

رنگ شناسی و روانشناسی رنگ ها

تفکر استراتژیک 1 و 2

تفکر استراتژیک 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

اصول و فنون مذاکره 1 و 2

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

آناتومی و فیزیولوژی پوست مو 1

مبانی مدیریت

مبانی مدیریت

دوره ی مدیریت مبانی

دوره ی مدیریت مبانی